Presentació
 
 
Equip
   
   
   
 
Català
Castellano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

El nostre despatx ofereix l'assessorament i la defensa lletrada tant en procediments administratius com en processos judicials en les següents matèries:

·
Urbanisme (planejament, reparcel·lacions i altres instruments de gestió urbanística, projectes d'urbanització, Juntes de Compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores, llicències i disciplina urbanística).
·
Expropiació forçosa
·
Responsabilitat patrimonial
·
Tributs locals
·
Procediments sancionadors administratius
·
Contractació administrativa
·
Habitatge
·
Medi ambient
·
Equipaments comercials
·
Béns i serveis públics
·
Organització administrativa
·
Patrimoni històric-artístic